This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

4 bedroom detached house for sale

Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

£350,000

Property Description

Key features

  • Detached house / Ty Arwahan
  • Four bedrooms / Pedair llofft
  • Approximately 18 acres / O gwmpas 18 erw
  • Council Tax Band 'E' / Band Treth Cyngor 'E'
  • UPVC double glazed windows / Ffenestri UPVC gwydr dwbl

Full description

Detached house, outbuildings together with approximately 18 acres (7.28ha). The sale of Neuadd Ddu offers potential purchasers an opportunity to acquire an attractive and well situated dwelling set within the seclusion of its surrounding land.

Ty arwahan, adeiladau allanol ynghyd a tua 18 erw (7.28 ha). Mae gwerthiant Neuadd Ddu yn rhoi cyfle i'r prynnwyr prynu annedd denialdol a lleolir yn dda o fewn neilltuaeth ei dir.

Property ref: 121_2226_4247210


Situation. 
Travelling from Blaenau Ffestiniog proceed into Manod on the A470 road passing a chapel and community hall on the left before passing several houses and reaching a church again situated on the left. Turn left at this point and proceed along the lane to Neuadd Ddu.

Sefyllfa. 
Teithio o Blaenau Ffestiniog yn symud ymlaen i Manod ar y ffordd A470 heibio capel a neuadd gymunedol ar y chwith cyn pasio nifer o dai a chyrraedd eglwys eto ar y chwith. Trowch i'r chwith ar y pwynt hwn a mynd ar hyd y lôn i Neuadd Ddu.

Lounge / Ystafell Fyw. 
5.18m x 5.18m (17' x 17')

Large Inglenook with wood burning stove, slate slab flooring, staircase to first floor. Doorway to Garden / Inglenook mawr gyda stôf llosgi coed, lloriau slab llechen, grisiau i'r llawr cyntaf. Drws i'r gardd.

Bedroom 1 / Ystafell Wely 1. 
5.36m x 2.71m (17' 7" x 8' 11")

Fitted cupboard / Cwpwrdd wedi'w gosod.

Bedroom 2 / Ystafell Wely 2. 
3.65m x 2.31m (12' x 7' 7")

Bedroom 3 / Ystafell Wely 3. 
4.26m x 2.43m (14' x 8')

Fitted cupboard. Cwpwrdd wedi'w gosod.

Bedroom 4 / Ystafell Wely 4. 
2.71m x 2.62m (8' 11" x 8' 7")

Bathroom / Ystafell Ymolchi. 
Three piece sanitary fittings, fitted shower / Ffitiadau glanweithiol tri darn a cawod wedi'w gosod.

Garden 
Block paved to side and leading to the decking / Palmant bloc i'r ochr yn arwain at y decin.
Walled Garden with shrubs and lawn / Gardd gyda llwyni a lawnt.
Lawn to side and front elevation / Lawn I ochr a drychiad blaen.
Former Pigsty – stone built with slate and corrugated iron roof / Cyn-Twlc - Adeiladwyd gyda carreg gyd to llechi a haearn rhychog.
Coal House – stone built under a slated roof / Adeiladwyd gyda charreg o dan to llechi.
Garage – steel frame with corrugated iron sheets / Garej - ffrâm ddur gyda sitiau dur rhychiog.

General 
Detached house, outbuildings together with approximately 18 acres (7.28ha). The sale of Neuadd Ddu offers potential purchasers an opportunity to acquire an attractive and well situated dwelling set within the seclusion of its surrounding land.

The quarry town of Blaenau Ffestiniog caters for all every day shopping needs with bank and leisure facilities, and the surrounding areas are noted for recreations pursuits.

Constructed of stone under a slated roof, the house which is reported to date from 1700 stands in an elevated position commanding open views of the surrounding countryside and the rugged mountains beyond.
Benefiting from UPVC double glazed windows and doors, the property offers scope for further development.

Ty ar wahân, tai allan, ynghyd â tua 18 acer (7.28ha).Mae gwerthu Neuadd Ddu yn cynnig cyfle I prynnwyr prynu annedd deniadol a lleolir yn dda wedi'w gosod o fewn neilltuaeth ei dir amgylchynol.

Mae tr...

Entrance Porch / Cyntedd. 
Slated floor/ Llawr Llechi.

Cloakroom / Ystafell Ymolchi 
WC and Wash Hand Basin / Toiled a basn ymolchi.

Snug. 
5.18m x 2.43m (17' x 8')

Living flame calor gas fire with timber mantle / Tan nwy calor gyda fflam byw a mantel bren.

Kitchen / Cegin. 
5.48m x 2.74m (18' x 9')

Multi Fuel Rayburn Supreme providing central heating and domestic hot water. Base and wall mounted cupboards and drawers with roll edge working surfaces to include inset single drainer sink with mixer tap, gas hot plate, plumbing installed for washing machine, tile effect vinyl floor covering.

Aml Tanwydd Rayburn Supreme sy'n darparu gwres canolog a dŵr poeth domestig. Cypyrddau wal a Sylfaen a droriau gydag arwynebau gweithio ymyl crwn, i gynnwys sinc draeniwr sengl mewnosod gyda tap cymysgwr, plât poeth nwy, plymio wedi'w gosod ar gyfer peiriant golchi, gorchudd llawr finyl effaith teils .

Dining Room / Ystafell Fwyta 
7.19m x 3.35m (23' 7" x 11') (approximately)

Fitted cupboard. Tiled floor. Rear Entrance. Cwpwrdd gosod, llawr wedi'w teilio a drws cefn.

Office / Swyddfa 
4.57m x 2.22m (15' x 7' 3")

Wood effect laminate flooring / Lloriau laminedig effaith pren.

Awdurdod Lleol. 
Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd.
Tel 01766 771000

Electricity / Trydan 
Scottish Power, Rhostyllen, Wrexham

Council Tax Band 'E' 
Band Treth Cyngor 'E'

Services. 
Mains Electricity, Water and Septic Tank Sanitation

Gwasanaethau. 
Prif Gyflenwad Trydan, Dwr a Tanc Septig Glanweithdra

Access Road. 
For a short distance from the public highway the freehold of Neuadd Ddu access road will be retained by the Vendor. The owner(s) of Neuadd Ddu will have a right of access over the retained road at all times

Ffordd Fynediad. 
Am bellter byr o'r briffordd gyhoeddus, bydd y rhydd-ddaliad ffordd fynediad Neuadd Ddu yn cael ei gadw gan y Gwerthwr. Bydd y perchennog (perchnogion) o Neuadd Ddu cael hawl mynediad dros y ffordd ei gadw ar bob achlysur

Asking Price / Pris Gofyn. 
£350,000

Method of Sale. 
The property is to be sold by Private Treaty. We recommend that any prospective purchaser(s) should submit their offer at an early stage in order to avoid disappointment.

Dull Gwerthu. 
Mae'r eiddo yn cael ei werthu gan Gytundeb Preifat. Rydym yn argymell y dylai unrhyw ddarpar brynwyr gyflwyno eu cynnig yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Sporting Rights. 
Sporting Rights are not included in the sale.

Viewing. 
Strictly by appointment with the Selling Agents – R G Jones, Llys Meirion, Dolgellau, Gwynedd. LL40 1AB. Tel (01341) 422789. dolgellau@rgjones-property.co.uk.

Ymweld A'r Eiddo. 
Trwy apwyntiad gyda'r Asiantau Gwerthu yn unig: R G Jones, Llys Meirion, Dolgellau, Gwynedd. LL40 1AB. Tel (01341) 422789. dolgellau@rgjones-property.co.uk.

Local Authority. 
Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd.
Tel 01766 771000

Hawliau Chwaraeon. 
Nid yw unrhyw hawliau chwaraeon yn cael ei gynnwys yn y gwerthiant.

Wayleaves, Easement & Right of Way. 
The property is sold subject to, and with the benefit of all rights including right of way, whether public or private, light, support, drainage, water and electricity supplies and all other rights and obligations, easement, quasi easement and restrictive covenants and all existing and any proposed wayleave whether referred to in these particulars or not.

Fforddfraint, Hawddfraint a Hawliau Tramwy. 
Mae'r eiddo yn cael ei werthu yn amodol ar, a gyda budd yr holl hawliau gan gynnwys hawl tramwy, boed cyflenwadau trydan cyhoeddus neu breifat, golau, cefnogaeth, draeniad, dŵr a'r holl hawliau a rhwymedigaethau eraill, hawddfraint, hawddfraint led a cyfamodau cyfyngol a phob presennol ac unrhyw fforddfraint arfaethedig boed y cyfeirir ato yn y manylion hyn ai peidio.

Tenure and Possession. 
The property is freehold with vacant possession will be given on completion of purchase.

Daliadaeth a Meddiant. 
Mae'r eiddo yn rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag, fydd yn cael ei roi ar ôl cwblhau'r pryniant.

Introduction. 
The introduction and particulars are intended to give a fair and substantially correct description for the guidance of intending purchasers, and do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract. No responsibility is undertaken for the accuracy of individual items.

Cyflwyniad. 
Bwriad y cyflwyniad a'r manylion yw rhoi disgrifiad teg ac yn sylweddol gywir ar gyfer y canllawiau o brynwyr, ac nid ydynt yn, nac yn gyfystyr rhan o, gynnig na chontract. Nid oes unrhyw gyfrifoldeb yn cael ei cymeryd am gywirdeb yr eitemau unigol.

The Property. 
Neuadd Ddu comprises of detached house, outbuildings and approximately 18 acres of land.

Yr Eiddo. 
Neuadd Ddu yn cynnwys tŷ, tai allan ar wahân a tua 18 acer o dir.

More information from this agent

Listing History

Added on Rightmove:
13 September 2016

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 4247210. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by RG Jones, Bala. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* This is the maximum possible speed. Broadband speed may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by comparethemarket.com

Map data OpenStreetMap contributors.