This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

3 bedroom detached house for sale

Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun

Sold STC POA

Property Description

Full description

Ar gyfarwyddyd Cyngor Sir Ddinbych.

Mân-ddaliad rhagorol yn ymestyn i oddeutu 25 erw (10.12 hectar) ac yn cynnwys ty fferm 3 llofft gyda sied drol a storfa uwchben ynghlwm, amrywiaeth o siediau amaethyddol traddodiadol a modern.

Mae’r fferm wedi ei lleoli mewn ardal wledig ddymunol o fewn ardal enwog amaethyddol Dyffryn Clwyd an yn gyfleus i Drefi Marchnad Rhuthun a Dinbych, gwibffordd ffordd Gogledd Cymru yr A55 a ffordd yr A5(T). Gradd Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) E.

Ar Werth Drwy Ocsiwn
(yn amodol a gytundeb, neu oni werthwyd yn flaenorol)
Yn Marchnad Amaeth Dyffryn Clwyd, Parc Glasdir, Rhuthun, LL15 1PB
Dydd Mercher 26ugain Hydref 2016 am 7.00 o'r gloch

Sylwadau Cyffredinol -

Lleoliad A Chyfarwyddiadau - Mae Tyn y Celyn wedi ei leoli mewn ardal wledig ddymunol rhyw 2 filltir o dref marchnad Rhuthun ac yn gyfleus mewn cerbyd i amwynderau lleol.

Wrth fynd o Ruthun cymerwch ffordd Y Wyddgrug yr A494, wrth fynd i fewn i bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd trowch ir chwith (yn union cyn yr eglwys) i ffordd B5429 wedi ei arwyddo i Landyrnog. Ar ol gadael y Pentref cymerwch yr ail droad ir dde wedi ei arwyddo Hirwaen 3/4. Bydd mynediad i Tyn y Celyn yr ail ar y chwith ger y rheiliau gwyn.

Disgrifiad - Tyddyn traddodiadol yn ymestyn yn ei chyfanswm i oddeutu 25 erw ac yn cynnwys ty fferm dau lawr sydd yn elwa o wres canolog olew a ffenestri dwbl, ynghyd ac adeiladau allanol amaethyddol traddodiadol a modern ac i gyd o fewn 5 prif gae

Mae'n bosib i rai o'r fod yn addas i ddefnydd amgen yn amodol ar sicrhau caniated cynllunio.

Y llety yn cynnwys yn fyr :-

Drws upvc, dwbl ir :-

Cyntedd - Grisiau ir llawr cyntaf a drysau i :-

Lolfa - 4.87 x 4.02 (15'11" x 13'2") - Gyda nodwedd nenfwd trawst agored, lle ten pren gyda mewnosodiad teils, ag aelwyd llechen. Cwpwrdd dan grisiau, ffenestr ir ffrynt a'r cefn rheiddiadur.

Ystafell Eistedd - 4.89 x 3.09 (16'0" x 10'1") - Ffenestr talcen yn goredrych caeau. Rheiddiadur.

Ystafell Fyw - 4.45 x 4.21 (14'7" x 13'9") - Stof goginio Rayburn Royal yn rhedeg ar olew, gyda mantel pren uwchben. Cwpwrdd cilfach. Nenfwd trawst agored, teils llawr chwarel, Rheiddiadur a ffenestr ir ffrynt.

Cegin - 4.16 x 3.18 (13'7" x 10'5") - Uned sinc dur di-staen un draeniwr, cypyrddau llawr a wal, gyda bwrdd gwaith a chefnfwrdd teils. Pwynt popty trydan. Teils llawr chwarel. Rheiddiadur a ffenestr ir ffrynt ar cefn.

Ysfafell Amlbwrpas/Boeler - 2.53 x 2.44 (8'3" x 8'0") - Teils llawr chwarel, boeler gwres canolog olew warmflow 70/90 whitebird wedi ei leoli ar y llawr. Plymio ar gyfer peiriant golchi awtomatig. Ffenestr ir ochr ar cefn. Drws i :-

Cyntedd Cefn - Teils llawr chwarel drws allan dwbl ir cefn a drws i

Toiled - 2.06 x 2.12 (6'9" x 6'11") - Teils llawr chwarel, basn golchi dwylo, a thoiled. Waliau wedi eu teilion rhannol a ffenest i'r cefn.

Llawr Cyntaf -

Landin - 2 rheiddiadur a dwy ffenestr ir cefn, cwpwrdd tanc wedi ei inswleiddio yn y ffatri gyda thanddwr trydan. Drysau i:-

Ystafell Wely 1 - 4.93 x 2.98 (16'2" x 9'9") - Ffenest talcen gyda golygfeydd gwych dros gefn gwlad agored. Rheiddiadur.

Ystafell Wely 2 - 5.19 x 3.73 (17'0" x 12'2") - Ffenest ir ffrynt a rheiddiadur.

Ystafell Ymolchi Siap - L - Gyda bath panel gwyn, basn golchi dwylo gyda chefnfwrdd teils, toiled, ffenestr ir ffrynt a rheiddiadur.

Ystafell Wely 3 - 4.49 x 3.38 (14'8" x 11'1") - Gyda nenfwd trawslathau agored, ffenestr ir ffrynt, rheiddiadur.

Tu Allan - Ynghlwm/annatod cyn sied drol/garej 4.59 x 3.86
Gyda ysgol agored ir llofft storws uwchben.
Cyn llaethdy brics 2.12 x 1.99
Siediau traddodiadol wedi eu hadeiladu o frics a cherrig, dan do llechi a dur proffil, yn cynnwys ystafell lladd tyrcwns 5.57 x 4.02, ystafell baratoi gyda sinc dur di staen 4.64 x 4.25. Ystafell cell oer 4.21 x 2.90
Ysgubor wair dutch 4 bae 18.14 x 6.06 gyda sied stoc ynghlwm 17.69 x 8.22
Sied stoc 5 bae 23.18 x 3.31 gyda tho dur rhychiog crwn ac ochrau proffil dur.
Sied stoc 4 bae concrid 17.86 x 11.95

Rhestr Os - Rhif OS Erwau
0942 4.23
0732 0.02
0233 1.42
9628 0.94
0631 0.03
1537 0.64
1732 3.27
2729 2.54
2023 2.48
0124 4.13
0614 2.56
1218 1.85
1719 0.58
Dreif 0.31
CYFANSWM 25.00 acres

Gwasanaethau - Rydym ar ddeall fod yr eiddo gyda phrif gyflenwad trydan a dwr, ynghyd e charthffosiaeth breifat.
D.S. NID YWR ASIANT WEDI PROFI UNRHYW WASANAETHAU, CYFARPAR NAC OFFER SYN BERTHNASOL IR EIDDO HWN. RHAID IR SAWL SYDD A DIDDORDEB FODLONI EU GOFYNION EU HUNAIN GYDA PHOB AGWEDD (GAN GYNNWYS ARGAELEDD A CHAPASITI AC ATI) CYN YMRWYMO I BRYNU.

Daliadaeth/Meddiant - Rydym ar ddeall fod yr eiddo yn rhydd-ddaliol ac fei cynigir ar werth gyda meddiant gwag ar gwblhaur gwerthiant. Bydd y dyddiad cwblhau 20 diwrnod gwaith o ddyddiad yr ocsiwn (neu ynghynt drwy drefniant).

Trefniadau Gweld - Gellir gweld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig drwy gysylltu e Swyddfa Dinbych yr Asiant (Ffon: 01745 812049)

Cynllun Taliadau Sylfaenol - Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth ni fydd unrhyw hawliau Cynllun Taliadau Sylfaenol yn cael eu cynnwys yn y gwerthiant.

Cymal Adfachu - Mi fydd y cytundeb gwerthu yn cynnwys amod cymal adfachu. Mewn achos o ganiated cynllunio yn cael ei rhoi ar gyfer datblygiad, mi fydd swm o 50% o unrhyw gynnydd yng ngwerth yr eiddo o ganlyniad i hyn yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych. Mi fydd yr amod hwn yn bodoli am 15 mlynedd o ddyddiad y cwblhad.

Ffordd Mynediad - Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cadw hawl dramway ar hyd y dreif i fyny hyd at bwynt B-B sydd wedi ei farcio ar y plan, ar gyfer mynediad i dir a gedwir

Modd Gwerthiant - Bydd yr eiddo yn cael ei gynnig ar werth drwg ocsiwn cyhoeddus yn Glasdir, Marchnad Ffermwyr Rhuthun, Rhuthun am 7.00pm nos Fercher 26ugain Hydref, 2016. Ni all y Gwerthwr na'u Hasiant gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw dreuliau y daw darpar brynwyr ar eu traws mewn perthynas e'r eiddo pe bai'n cael ei werthu, ei osod neu ei dynnu'n ol. Mae manylion perthnasol i'r llyfryn hwn mewn perthynas e 'Chynnal Ocsiwn' ar gael i'w harchwilio yn swyddfa Dinbych Cwmni Clough (yn ystod oriau gwaith arferol) er gwybodaeth i chi ac i'ch cynorthwyo.

Amodau'r Contract - Bydd y Contract Amodau Gwerthu ar gael i'w harchwilio yn swyddfa Cwmmi Clough yn Ninbych am 10 diwrnod gwaith cyn dyddiad yr ocsiwn. Byddant hefyd ar gael yn ystafell yr Ocsiwn cyn y gwerthiant ond ni fyddant yn cael eu darllen allan yn yr Ocsiwn, a bernir fod y prynwr yn prynu gyda dealltwriaeth lawn o'u cynnwys ac ni fydd modd iddynt godi unrhyw wrthwynebiadau iddynt nac ymholiadau yn eu cylch. Rhaid i unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am gynnwys y contract a dogfennau eraill, gael eu codi gyda Chyfreithwyr y Gwerthwr neu'r Ocsiynwyr cyn y diwrnod gwerthu, neu cyn 2pm ar ddiwrnod yr ocsiwn fan bellaf. Ni chaniateir gofyn unrhyw gwestiynau yn ystod yr ocsiwn.

Hawddfraint - FFORDDFRAINT A HAWLIAU TRAMWY
Gweithir yr eiddo hwn yn amodol ar y cyfan ac unrhyw hawliau, gan gynnwys hawliau tramwy, boed hynny'n gyhoeddus neu breifat, ysgafn, cefnogol, draenio, dwr a'r holl ffyrddfreintiau ar gyfer mastiau, peilonau, gwanasau, ceblau, gwifrau, draeniau, cyflenwadau dwr, nwy a thrydan; a hawliau ac ymrwymiadau eraill; lled-hawddfreintiau a chyfamodau cyfyngol; a'r holl ffyrddfreintiau presennol ar gyfer mastiau, peilonau, gwanasau, ceblau, gwifrau, peipiau draen, dwr, nwy ac eraill boed hynny y cyfeirir atynt yn y manylion hyn ai peidio. Mae trawsgludiad ar yr eiddo hefyd yn amodol ar yr holl faterion a ddatgelir yn y teitl sy'n cyd-fynd e'r Contract Gwerthu.

Cynllunio Gwlad A Thref - Gwerthir yr eiddo, er gwaethaf unrhyw ddisgrifiad sydd wedi'u cynnwys yn y manylion hyn, yn amodol i unrhyw Gynllun Datblygu, Gorchymyn Diogelu Coed, Cynllun Cynllunio Tref, Penderfyniad neu Rybudd a allai fodoli neu ddod i rym, a hefyd yn amodol ar unrhyw Ddarpariaeth(au) Statudol neu Is-Ddeddfau heb ymrwymiad ar ran y Gwerthwr neu'r Asiant i'w nodi.

Cynlluniau A Manylion - Mae'r rhain wedi cael eu paratoi yn fanwl a chredir iddynt fod yn gywir ond rhaid i'r sawl sydd e diddordeb fodloni eu hunain pa mor gywir yw'r datganiadau sydd ynddynt. Does gan neb sy'n gweithio i Gwmni Clough, yr Asiant, unrhyw awdurdod i wneud nac i roi unrhyw sylwadau na gwarant o gwbl mewn perthynas e'r eiddo hwn ac nid yw'r manylion hyn yn golygu cynnig neu gontract.

Pwysig - 1. Mae'r manylion hyn wedi cael eu paratoi mewn ewyllys da i roi trosolwg teg a chyffredinol o'r eiddo; gofynnwch am fwy o wybodaeth/ dilysiad.
2. Nid oes unrhyw beth yn y Manylion hyn y gellir ei gymryd fel datganiad bod yr eiddo mewn cyflwr strwythurol da nac fel arall, na bod unrhyw wasanaethau, cyfarpar, offer neu gyfleusterau mewn cyflwr gweithio da. Dylai prynwyr fodloni eu hunain yngl?n e materion o'r fath cyn prynu.
3. Dim ond rhannau penodol o'r eiddo mae'r ffotograffau yn dangoes. Ni ddylid cymryd bod yr eiddo yn union fel y mae yn y llun. Ni ddylid gwneud unrhyw dybiaethau mewn perthynas e rhannau'r eiddo nad oes llun ohonynt. Gofynnwch am fwy o wybodaeth os oes angen.
4. CANLLAW YN UNIG ydi unrhyw arwynebedd, mesuriadau, agweddau neu bellteroedd y cyfeirir arnynt. Os yw manylion o'r fath yn holl bwysig i brynwr, dylai prynwr o'r fath wneud eu hymholiadau eu hunain.
5. Lle cyfeirir at ganiated cynllunio neu ddefnydd posibl, rhoddir gwybodaeth o'r fath gan Gwmni Clough mewn ewyllys da. Dylai prynwyr, fodd bynnag, wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch materion o'r fath cyn prynu.
6. Mae disgrifiadau o'r eiddo yn oddrychol ac fe'u defnyddir mewn ewyllys da fel barn ac NID fel datganiad o ffaith. Dylech wneud ymholiadau penodol pellach i sicrhau bod ein disgrifiadau yn debygol o gyd-fynd ag unrhyw ddisgwyliadau sydd gennych o'r eiddo.

7. ER MWYN CYDYMFFURFIO A'R RHEOLIADAU GWYNGALCHU ARIAN 2007, RYDYM YN GOFYN I BOB DARPAR BRYNWR I FOD A PHRAWF ADNABOD A MANYLION CYFEIRIAD GYDA NHW YN YR OCSIWN. DEWCH A PHASPORT NEU DRWYDDED YRRU'R DU GYDA CHI I'R OCSIWN YNGHYD A BIL GWASANAETH CYHOEDDUS, CYFRIFLEN BANC NEU FIL TRETH Y CYNGOR AWDURDOD LLEOL (WEDI'I DDYDDIO O FEWN Y 3 MIS DIWETHAF). NI FYDD ARIAN PAROD YN CAEL EI DDERBYN FEL TALIAD AM Y BLAENDAL. DIM OND TRWY ARCHEB BANC, SIEC CYMDEITHAS ADEILADU, SIEC CWMNI NEU SIEC BERSONOL Y GELLIR TALU (D.S. GWELER CONTRACT YR EIDDO/ AMODAU GWERTHU I WIRIO'R GOFYNION NEU CYSYLLTWCH GYDA CHYFREITHWYR Y GWERTHWYR YN YR ACHOS HWN).

Anghydfodau - Pe bai unrhyw anghydfod yn codi yngl?n e therfynau neu unrhyw bwyntiau sydd wedi'u cynnwys mewn Sylwadau Cyffredinol, Amodau, Manylion neu ar y Cynlluniau neu ddadansoddiad o unrhyw un ohonynt bydd y cwestiynau yn cael eu cyfeirio at gymrodeddwyr yr Asiant Gwerthu, Cwmni Clough, a bydd ei benderfyniad fel Asiant y Gwerthwr yn derfynol.

Cyfreithwyr Y Gwerthwr - Simon Ellis o Gwmni Aaron & Partners, 5-7 Grosvenor Court, Foregate Street, Chester, CH1 1HG (Rhif Ffon 01244 405555)


More information from this agent

Energy Performance Certificates (EPCs)

Listing History

Added on Rightmove:
14 September 2016

Floorplans

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 26506574. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Clough & Co, Denbigh. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* This is the maximum possible speed. Broadband speed may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by comparethemarket.com

Map data OpenStreetMap contributors.