Land for sale

Land Adjacent To Church Street, Newborough

Guide Price £250,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Features
? Potential development site extending to approximately 0.59 hectares (1.47 acres)
? Considered suitable for residential subject to necessary statutory consents
? Within the development boundaries of Newborough.
Ar Werth
For Sale
Safle Datblygiad
Development Site
Location & Description
An exciting opportunity to acquire a prime development site extending to approximately 0.59 hectares (1.47 acres) in the coastal village of Newborough. The land is currently used for agricultural purposes but is judged to be suitable for residential development purposes (subject to necessary statutory consents) as it is situated within the development boundaries of the village. .
The village of Newborough, is renowned for its magnificent pine forest and beautiful sandy beach that extends along the south west of the island. The A55 expressway is also only approximately 9 miles from away, providing links throughout the island, to the mainland and beyond.
Planning
There is no Planning Permission for residential development currently on the site however the site is situated within the development boundaries of the Unitary Development Plan therefore it is extremely likely residential development would be considered subject to necessary statutory consents.
Tenure
The land is to be sold freehold with vacant possession.
Services
Prospective purchasers must make their own enquiries with respect to the location and capacity of all mains services and drainage.
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephoning Anglesey County Council.
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the Anglesey County Council Property Department.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract
Ar Werth
For Sale
Safle Datblygiad
Development Site
Tir Cyfagos i Stryd yr Eglwys
NIWBWRCH
Canllaw:
£280,000
Nodweddion
? Safle datblygu posib sy'n ymestyn i tua 0.59 hectar (1.47 erw)
? Hystyried yn addas ar gyfer ddatblygiad preswyl yn amodol ar ganiatâd statudol angenrheidiol
? O fewn ffiniau datblygu Niwbwrch.
Ar Werth
For Sale
Safle Datblygiad
Development Site
Lleoliad a Disgrifiad Gyfle cyffrous i brynu safle gyda bosibilwrydd i’w ddatblygu sy’n ymestyn i tua 0.25 hectar (0.61 erw) ym mhentref arfordirol Niwbwrch. mae'n debygol iawn y byddai'r tir yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol ar ganiatâd statudol angenrheidiol.
Mae pentref Niwbwrch yn enwog am ei goedwig pinwydd godidog a thraeth tywodlyd hardd sy'n ymestyn ar hyd y de-orllewin yr ynys. Mae’r A55 hefyd dim ond tua 9 milltir i ffwrdd, sy’n ddarparu cysylltiadau ar draws yr ynys, i'r tir mawr a thu hwnt
Caniatâd Cynllunio Nid oes unrhyw ganiatâd cynllunio am ddatblygiad preswyl ar hyn o bryd ar y safle, fodd bynnag, mae'r safle wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu'r Cynllun Datblygu Unedol, felly mae'n hynod debygol y byddai datblygiad preswyl yn cael ei ystyried yn amodol ar ganiatâd statudol angenrheidiol. Daliadaeth Mae'r tir yn cael ei werthu rhydd-ddaliol gyda meddiant gwag.. Gwasanaethau Mae'n rhaid i ddarpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain o ran lleoliad a digonolrwydd yr holl wasanaethau sydd ar gael.
Archwilio
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio Cyngor Sir Ynys Mon.
Datganiadau o Ddiddordeb Dylai Partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn gwneud hynny yn ysgrifenedig, trwy fon neu drw e-bost.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i siecio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW Yn amodol ar Gontract.


Listing History

Added on Rightmove:
08 April 2016

Nearest stations

  • Bodorgan (3.7 mi)
  • Ty Croes (6.3 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

  • Bodorgan (3.7 mi)
  • Ty Croes (6.3 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference LUC1000943. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.