This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

Detached house for sale

Park Mount, Glanwhfa Road, Llangefni

Sold STC £350,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Features
? Substantial character property together with Porta cabins
? Office accommodation together with ample parking.
? Set in grounds extending to approximately 1.92 Acres
? Positioned within development boundary and may be suitable for redevelopment subject to necessary statutory consents.

Description
An opportunity to acquire a substantial property in the town of Llangefni, Anglesey. The property was historically used as a care home and, in more recent years as office accommodation. Although the property is situated within a conservation area, the whole of the property’s demise is contained within the Isle of Anglesey (Stopped) Unitary Development Plan and therefore maybe considered for redevelopment subject to necessary consents.
The grounds extend to approximately 1.92 Acres and generally comprise mature gardens and car parking areas. There are also 2 larger than average Porta cabins on site which are directly connected to mains services.
Tenure
The land is being sold on a Freehold basis but this should be clarified by your legal representative prior to completion of purchase.


Services
It is understood that the property is connected to mains, electricity and water but any prospective purchasers are recommended to clarify this prior to making any financial commitments. .
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or 01248 752277 or by e-mail to propertyenquiries@anglesey.gov.uk
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the councils Property Department. The property is to be sold by way of informal tender after a reasonable period of marketing.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract


Nodweddion
? Eiddo sylweddol gyda chymeriad ynghyd â Chabanau Porta
? Hen swyddfeydd, ynghyd â digonedd o le parcio
? Wedi'i leoli mewn tir yn ymestyn i tua 1.92 Erw
? Wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Llangefni a all fod yn addas i'w ailddatblygu yn amodol ar ganiatâd statudol angenrheidiol.


Disgrifiad Cyfle i brynu eiddo sylweddol yn nhref Llangefni, Ynys Môn. Defnyddiwyd yr eiddo yn hanesyddol fel cartref gofal ac, yn y blynyddoedd diwethaf fel swyddfeydd. Yn agos at ganol y dref, mae‘r eiddo (a’r tir) wedi ei gynnwys o fewn (Stopiwyd) Cynllun Datblygu Unedol Ynys Môn ac felly efallai a gellir ei ystyried ar gyfer ailddatblygu yn amodol ar ganiatâd statudol angenrheidiol..
Mae'r tir yn ymestyn i oddeutu 1.92 Acer ac yn cynnwys gerddi aeddfed a mannau pharcio ceir. Hefyd mae yna 2 gaban Porta ar y safle sydd wedi cysylltu yn uniongyrchol â prif gyflenwad gwasanaethau .
Daliadaeth Mae'r tir yn cael ei werthu ar sail Rhydd-ddaliad, ond dylai hyn gael ei egluro gan eich cynrychiolydd cyfreithiol cyn cwblhau'r pryniant.. Gwasanaethau Deallir bod yna gwasanaethau dwr ac trydan i’r eiddo.


Gwasanaethau Deallir bod yna gwasanaethau dwr ac trydan i’r eiddo. Arolygu Edrych ar yr eiddo yn cael ei wneud trwy apwyntiad yn unig a gellir eu trefnu dros y ffôn ar 01248 752241 neu 01248 752277 neu drwy e-bost at ymholiadau@ynysmon.gov.uk Datganiadau o Ddiddordeb Dylai Partïon sy'n dymuno mynegi diddordeb yn yr eiddo hwn yn gwneud hynny dros y ffôn, e-bost neu drwy ysgrifenu at yr Adran Eiddo’r Cyngor. Byddf yr eiddo yn cael ei werthu drwy broses tendr anffurfiol ar ol cyfnod resymol o farchnata.
Deddf Camliwio Mae'r manylion hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel sail i ymrwymo i gontract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes un o'r offer cyfarpar,, gemau, ffitiadau neu wasanaethau wedi cael eu profi neu ei ddilysu eu bod yn gweithio'n, yn addas at eu diben, neu o fewn perchnogaeth y cyngor. Mae'r holl fesuriadau a gyflenwir ar gyfer arweiniad cyffredinol yn unig, felly partïon â diddordeb yn cael eu cynghori i ail-edrych ar y mesuriadau eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw gostau. Dylai pawb sydd â diddordeb gymryd yn ganiataol holl wybodaeth i fod yn anghywir ac yn ymgynghori â'u syrfëwr ei hun, cyfreithiwr neu weithwyr proffesiynol eraill cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni nodir yn wahanol mae'r holl brisiau a rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar Gontract


Listing History

Added on Rightmove:
09 June 2016

Map & Street View

Disclaimer - Property reference LUC1000970. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.