This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

Detached house for sale

Tyddyn Rhydd, Pentre Berw, Gaerwen

Guide Price £110,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Features
- Detached Building with Planning Permission for Conversion to
Dwelling
- Outstanding Renovation / Development Opportunity
- Large Plot
- Includes approximately 2.38 acres of agricultural land
- Close Proximity To A55 Expressway & Llangefni

Description
Tyddyn Rhydd is a dilapidated outbuilding with planning permission for conversion to a dwelling
together with the creation of a new vehicular access (App No 33LPA995/CC). The property is
accompanied by approximately 2.38 Acres of agricultural land together with a reasonably sized
garden. The property is situated within the village of Pentre Berw (Gaerwen) close to the market
town of Llangefni and the A55 expressway.
Directions
From the A55 expressway, take exit 6 towards
Gaerwen and follow the road for approximately 2
miles (passing the Holland Arms Garden Centre).
The property will then be seen on the right hand
immediately after the turning towards Llangaffo
opposite the ‘Mornest’ Caravan site.
Services
The property is not currently connected to any
services however we believe mains services are
available for connection in the main road.

Tenure
Freehold with vacant possession.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of Informal Tender.
Parties wishing to express interest in this property
should do so by telephone, e-mail or by writing to the
Anglesey County Council Property Department by the
Closing date for submission 17th Oct 2016
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephoning
or e-mailing Anglesey County Council.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contra ct or
to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified
that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied
are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves
before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect
and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure
or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT.
Subject to Contract. Details prepared: 14th July 2016

Nodweddion
- Adeilad ar wahân gyda Chaniatâd Cynllunio i newid defnydd i
annedd
- Cyfle gwych i Adnewyddu / Datblygu eiddo
- Llain Mawr
- Yn cynnwys tua 2.38 erw o dir amaethyddol
- Agos i briffordd A55 a Llangefni

Lleoliad a Disgrifiad
Mae Tyddyn Rhydd yn adeilad allanol adfeiliedig gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer newid
ddefnydd i annedd ynghyd â chreu mynedfa newydd. (Rhis cai 33LPA995 / CC) . Mae'r eiddo yn
cyd-fynd guda tua 2.38 Erw o dir amaethyddol ynghyd â gardd o faint rhesymol. Mae'r eiddo wedi
ei leoli o fewn pentref Pentre Berw (Gaerwen) yn agos at y dref farchnad Llangefni a priffordd yr
A55.
Cyfarwyddiadau
O'r A55, cymerwch allanfa 6 tuag at Gaerwen a
dilynwch y ffordd am tua 2 filltir (gan fynd heibio
Ganolfan Arddio Holland Arms). yna bydd yr eiddo yn
cael ei weld ar y llaw dde yn syth ar ôl y troad tuag at
Llangaffo gyferbyn y safle Carafanau 'Mornest'
Gwasanaethau
Ar hyn o bryd nid yw'r eiddo wedi'i gysylltu i unrhyw
wasanaeth, fodd bynnag rydyn yn credu bod yna
gwsanaethau prif gyflenwad ar gael ar gyfer cysylltiad
yn y lon oflaen yr eiddo..

Daliadaeth
Rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag.
Datganiadau o Ddiddordeb
Dylai Partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo
hwn gwneud hynny yn ysgrifenedig, trwy Ffôn neu
drwy e-bost i Adran Eiddo y Cyngor Sir
Archwilio
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a
gellir trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i
ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk erbyn yr 30 o Fedi 2016. Bydd yr eiddo wedyn yn cael eu
cynnig drwy gyfrwng dendr anffurfiol (ceisiadau selio)
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract
cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer,
ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas
neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn
unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i siecio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn
ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir
ac ymgynghori gyda'u syrfewr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu
hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r
rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW Yn amodol ar Gontract
Listing History

Added on Rightmove:
25 November 2016

Floorplans

View in fullscreen
Master Floorplan Image
Master Floorplan Image

Map & Street View

Disclaimer - Property reference LUC1000989. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* This is the maximum possible speed. Broadband speed may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by comparethemarket.com

Map data OpenStreetMap contributors.