Land for sale

Land Adj To B5111, Codeana, Llangwyllog

Sold STC £8,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Features:
• Grazing land extending to approximately 1.32 acres (0.53 Hectares)

• Road Frontage

• For sale by way of Informal tender

• Within 5 miles of Llangefni, Anglesey


Description
An opportunity to acquire a parcel of agricultural land extending to approximately 1.32 acres or thereabouts, positioned on a roadside location and is accessible from two directions.

Directions
From Llangefni follow the B5111 towards Llanerch-y-medd. Proceed through the village of Rhosmeirch and in approximately 2 miles and the land will be seen on the left hand side of the road.

Tenure
The land is being sold on with a freehold tenure but this should be clarified by your legal representative prior to completion of purchase.

Services
It is understood that there are no services running to the land.

Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or 01248 752277 or by e-mail to propertyenquiries@anglesey.gov.uk

Method of Sale
The property is being sold by way of Informal Tender (Sealed Bids) following a marketing period. People wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the councils Property Department.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties
should assume all information to be incorrect and consult their
own surveyor, solicitor or other professionals before committing
themselves to any expenditure or legal commitments.
Unless otherwise stated all prices and rents are
quoted exclusive of VAT. Subject to ContractTir wrth B5111
COEDANA Amcanbris
£8,000

Nodweddion:
• Tir yn ymestyn i tua 1.32 erw (0.53 Hectar)
• Ffryntiad lon

• Ar werth drwy dendr anffurfiol
• O fewn 5 milltir o Langefni, Ynys Môn

Disgrifiad
Cyfle i brynu tir amaethyddol sy'n ymestyn i tua 1.32 acer (0.53 Hectar) wedi ei loeoli ar ochr y ffordd ac yn gyraeddadwy o ddau gyfeiriad.

Cyfarwyddiadau
O Langefni , dilynwch y B5111 tuag at Llanerch-y-medd. Ewch drwy bentref Rhosmeirch ac ar ol tua 2 milltir bydd y tir iw weld ar ochr chwith y ffordd.

Daliadaeth
Mae'r tir yn cael ei werthu ar sail rhydd-ddaliad, ond dylai hyn gael ei egluro gan eich cynrychiolydd cyfreithiol cyn cwblhau'r pryniant.

Gwasanaethau
Deallir nad oes unrhyw wasanaeth yn rhedeg i'r tir.

Cyfle i edrych ar yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i edrych ar yr eiddo a gellir
trefnu hynny drwy ffonio 01248 752245 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk

Dull Gwerthu
Drwy dendr anffurfiol yn dilyn cyfnod o farchnata agored. Dyliai phobol sydd yn mynegi dangos diddordeb yn y tir wneud hynnu unai ar y ffon, e-bost neu mewn ysgrifen I Adran Eiddo y Cyngor Sir.

Deddf Camddisgrifiad
Mae'r manylion hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel sail i ymrwymo i gontract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes un o'r offer cyfarpar,, gemau, ffitiadau neu wasanaethau wedi cael eu profi neu ei ddilysu eu bod yn gweithio'n, yn addas at eu diben, neu o fewn perchnogaeth y cyngor. Mae'r holl fesuriadau a gyflenwir ar gyfer arweiniad cyffredinol yn unig, felly partïon â diddordeb yn cael eu cynghori i ail-edrych ar y mesuriadau eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw gostau. Dylai pawb sydd â diddordeb gymryd yn ganiataol holl wybodaeth i fod yn anghywir ac yn ymgynghori â'u syrfëwr ei hun, cyfreithiwr neu weithwyr proffesiynol eraill cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni nodir yn wahanol mae'r holl brisiau a rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW.
Yn amodol ar GontractListing History

Added on Rightmove:
01 August 2016

Nearest station

  • Bodorgan (6.6 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Floorplans


To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest station

  • Bodorgan (6.6 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference LUC1000993. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.