This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

6 bedroom detached house for sale

Queens Park Close, Holyhead

Sold STC £120,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Substantial 6 Bedroom Detached Property
? Close to Holyhead Town Centre
? Could be split into 2 separate dwellings or self-contained flats subject to statutory consents
? Front & Rear Garden / Yard Areas

Description
A substantial 6 bedroom detached property which could potentially be split or converted to
flats subject to necessary consents. Located in the Queens Park area of Holyhead, the
property is within close walking distance of the town center, local amenities and the Newry
Beach area. As well as having a front & rear the gardens, constructed on a corner plot, the
property also offers a degree of privacy in the established residential area. .
Accommodation
The accommodation briefly
comprises:
Ground Floor; Entrance
Hall/Stairway, Lounge (23.51 m²),
Quite Room (12.76 m²), Dining
Room , 11.82 m²), Utility/WC,
Kitchen (11.54 m²), Office (10.11
m²), Laundry Room (5.11 m²),
Boiler Room (2.13 m²)
First Floor; Bedroom 1 (5,34 m²),
Bedroom 2 (7.28 m²), Bedroom 3
(10.18 m²), Bedroom 4 (9.21 m²), Bedroom 5 (13.00 m²), Bedroom 6 (12.74 m²),
Bathroom/WC, Shower Room/WC

Tenure
The property is being sold on a Freehold basis. It is recommended your legal representative
clarifies this prior to completion of sale
Services
It is understood that the property is connected to mains water, electricity and drainage. Your
legal representative should clarify this prior to purchase.
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by
telephone on 01248 752241 or 01248 752277 or by e-mail to
propertyenquiries@anglesey.gov.uk
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by
writing to the councils Property Department. The property is to be sold by way of informal
tender after a reasonable period of marketing.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit
expenditure. None of the apparatus, equipment, f ixture, f ittings or services have been tested or verif ied that they are in w orking
order, f it for their purpose, or w ithin ow nership of the council. All measurements supplied are for general guidance only,
therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any
expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their ow n surveyor, solicitor or other
professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherw ise stated all prices and
rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract

Eiddo ar wahân sylweddol gyda 6 ystafell wely
? Yn agos i Ganol Dref Caergybi
? Gellid ei rhannu'n 2 annedd ar wahân neu fflatiau
hunangynhwysol yn amodol ar ganiatâd statudol
? Gerddi i’r Blaen & Cefn

Disgrifiad
Eiddo ar wahân sylweddol gyda 6 ystafell wely a allai cael ei rannu neu ei drosi i fflatiau yn
amodol ar ganiataid angenrheidiol. Wedi'i leoli yn ardal Parc Queens, Caergybi mae'r eiddo
o fewn pellter cerdded o ganol y dref, amwynderau lleol ac ardal Traeth Newry. Yn ogystal â
chael gerddi blaen a chefn mae'r adeilad ar lain gornel felly hefyd yn cynnig rhywfaint o
breifatrwydd yn yr ardal breswyl sefydledig.
llety
Mae'r llety yn cynnwys,:
Llawr gwaelod; Cyntedd / Grisiau,
Lolfa (23.51 m²), Ystafell Eithaf (12.76
m²), Ystafell Fwyta, 11.82 m²), Utility /
toiled, cegin (11.54 m²), Swyddfa
(10.11 m²), Ystafell golchi dillad (5.11
m²), Ystafell Bwyler (2.13 m²)
Llawr cyntaf; Ystafell wely 1 (5,34
m²), ystafell wely 2 (7.28 m²), Ystafell
Wely 3 (10.18 m²), Ystafell Wely 4
(9.21 m²), Ystafell Wely 5 (13.00 m²),
Ystafell Wely 6 (12.74 m²), Ystafell
Ymolchi / toiled, Ystafell Gawod /
toiled

Daliadaeth
Mae'r tir yn cael ei werthu ar sail Rhydd-ddaliad, ond dylai hyn gael ei egluro gan eich
cynrychiolydd cyfreithiol cyn cwblhau'r pryniant.
Gwasanaethau
Deallir bod yna gwasanaethau dwr ac trydan i’r eiddo.
Arolygu
Edrych ar yr eiddo yn cael ei wneud trwy apwyntiad yn unig a gellir eu trefnu dros y ffôn ar
01248 752241 neu 01248 752277 neu drwy e-bost at ymholiadau@ynysmon.gov.uk
Datganiadau o Ddiddordeb
Dylai Partïon sy'n dymuno mynegi diddordeb yn yr eiddo hwn yn gwneud hynny dros y ffôn,
e-bost neu drwy ysgrifenu at yr Adran Eiddo’r Cyngor. Byddf yr eiddo yn cael ei werthu drwy
broses tendr anffurfiol ar ol cyfnod resymol o farchnata.
Deddf Camliwio
Mae'r manylion hyn yn ganllaw cyf f redinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel sail i ymrw ymo i gontract cyf reithiol neu
i ymrw ymo gw ariant. Nid oes un o'r of fer cyfarpar,, gemau, f f itiadau neu w asanaethau w edi cael eu prof i neu ei ddilysu
eu bod yn gw eithio'n, yn addas at eu diben, neu o few n perchnogaeth y cyngor. Mae'r holl fesuriadau a gyf lenw ir ar
gyfer arw einiad cyf f redinol yn unig, felly partïon â diddordeb yn cael eu cynghori i ail-edrych ar y mesuriadau eu hunain
cyn ymrw ymo eu hunain i unrhyw gostau. Dylai paw b sydd â diddordeb gymryd yn ganiataol holl w ybodaeth i fod yn
anghyw ir ac yn ymgynghori â'u syrfëw r ei hun, cyf reithiw r neu w eithw yr prof fesiynol eraill cyn ymrw ymo eu hunain i
unrhyw w ariant neu ymrw ymiadau cyf reithiol. Oni nodir yn w ahanol mae'r holl brisiau a rhenti a ddyfynnir yn cynnw ys
TAW. Yn amodol ar Gontract


Listing History

Added on Rightmove:
17 August 2016

Map & Street View

Disclaimer - Property reference LUC1000999. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* This is the maximum possible speed. Broadband speed may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by comparethemarket.com

Map data OpenStreetMap contributors.