Land for sale

Former Public Conveniences & Car Park, Newborough

Sold STC £140,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Features
Considered suitable for residential development subject to necessary statutory consents
Site extending to approximately 0.25 hectares (0.61 acres)
Within the development boundaries of Newborough (Stopped Unitary Development Plan (UDP) Dec 05).

Location & Description
An exciting opportunity to acquire a site extending to approximately 0.25 hectares (0.61 acres) in the coastal village of Newborough. The land is currently being used as a car park and has former public convenience building situated in the centre. The land is within the development boundaries of Newborough village (Stopped Unitary Development Plan UDP Dec 05) and may therefore be considered suitable for residential development subject to necessary statutory consents.
The village of Newborough, is renowned for its magnificent pine forest and beautiful sandy beach that extends along the south west of the island. The A55 expressway is also only approximately 9 miles away, providing links throughout the island, to the mainland and beyond.

Planning
The site is situated within the development boundaries contained within the Stopped Unitary Development Plan 05.
Tenure
The land is to be sold freehold with vacant possession.
Services
Prospective purchasers must make their own enquiries with respect to the location and capacity of all mains services and drainage.
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephoning Anglesey County Council.
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the Anglesey County Council Property Department.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract

Nodweddion
Ystyriwyd yn addas ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol a caniatadau statudol angenrheidiol
Safle yn ymestyn i tua 0.25 hectar (0.61 erw) Ofewn ffiniau datblygu Niwbwrch (Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a stopiwyd Rhagfyg 05)

Lleoliad a Disgrifiad Cyfle cyffrous i brynu safle sy'n ymestyn i tua 0.25 hectar (0.61 erw) ym mhentref arfordirol Niwbwrch. Mae'r tir yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd fel maes parcio ac mae ganddocyn adeilad cyfleusterau cyhoeddus wedi ei leoli oddi fewn. Mae'r tir o fewn ffiniau datblygu pentref Niwbwrch (Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a stopiwyd Rhagfyr 05) ac felly gellir eu hystyried ar gyfer datblygiad preswyl yn destun i caniatadau statudol angenrheidiol.
Mae pentref Niwbwrch yn enwog am ei goedwig pinwydd godidog a thraeth tywodlyd hardd sy'n ymestyn ar hyd de-orllewin yr ynys. Mae’r A55 hefyd dim ond tua 9 milltir i ffwrdd, sy’n darparu cysylltiadau ar draws yr ynys, i'r tir mawr a thu hwnt
Caniatâd Cynllunio Mae'r safle wedi ei leoli oddi fewn i ffiniau datblygu’r Cynllun Datblygu Unedol felly gellir ei hystyried ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol i caniatadau statudol angenrheidiol.

Daliadaeth Mae'r tir yn cael ei werthu rhydd-ddaliol gyda meddiant gwag. Gwasanaethau Mae'n rhaid i ddarpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain o ran lleoliad a digonolrwydd yr holl wasanaethau sydd ar gael.
Archwilio
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio Cyngor Sir Ynys Mon.
Datganiadau o Ddiddordeb Dylai Partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn gwneud hynny yn ysgrifenedig, trwy fon neu drw e-bost.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i siecio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar Gontract.


Listing History

Added on Rightmove:
03 October 2016

Nearest stations

  • Bodorgan (3.7 mi)
  • Ty Croes (6.3 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Floorplans


To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

  • Bodorgan (3.7 mi)
  • Ty Croes (6.3 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference LUC1001016. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* This is the maximum possible speed. Broadband speed may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by comparethemarket.com

Map data OpenStreetMap contributors.