Land for sale

Mona Industrial Estate, Gwalchmai

Guide Price £190,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Location
Mona Industrial Park is located centrally on the Isle of Anglesey, adjacent to Mona Airfield and close to the A55 express-way. The estate has a number of existing occupiers along with a number of development plots in varying stages of development. Existing occupiers include Stena Line, Scottish Power Systems, Xpose Media Ltd, Eifion’s Coaches, Bodrwnsiwn Veterinary Group among others.
Description
Plot 5a extends to some 3.06 acres and has the potential of direct access from the adjacent Mona Airfield. The plot enjoys substantial estate road frontage.
Services
It is understood that the property is served by mains electricity, water and drainage. Isle of Anglesey County Council advises that any interested parties check whether the provisions available are suitable for their own proposed use.
Planning Use
The opportunity exists to occupy a development plot within Mona Industrial Park, suitable for a variety of commercial uses, subject to the relevant consents. Underlying planning consent has been granted for the estate as a whole under Planning User Classes B1, B2 and B8. Interested parties are advised to check and confirm their own proposed use of the property with the Local Planning Authority.

Terms
The property is available for sale, subject to a successful application; which will involve the provision of references and possibly a business plan.
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 and 01248 752277; or by email to propertyenquiries@anglesey.gov.uk
Misrepresentation Act
The Isle of Anglesey County Council for themselves and for the vendors or lessors of this property, whose agents they are, give notice that; (1) These particulars are produced in good faith, are set out as a general guide only and do not constitute part of a contract. (2) No person in the employment of the agents has any authority to make or give any representation or warranty whatsoever in relation to this property, or its plant, services or electrical equipment. (3) Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract.

Lleoliad
Mae Parc Diwydiannol Mona wedi’i leoli’n ganolog yn Ynys Môn, ger Maes Awyr Mona yn agos i wibffordd yr A55. Mae nifer o gwmnïau ar y stad eisoes ac mae yno nifer o blotiau datblygu - mae’r gwaith datblygu a wnaed ar plotiau hynny yn amrywio o blot i blot. Mae’r cwmnïau sydd yno ar hyn o bryd yn cynnwys Stena Line, Scottish Power Systems, Xpose Media Cyf, Eifion’s Coaches a Milfeddygon Bodrwnsiwn ymysg eraill.
Disgrifiad
Mae Plot 5a yn mesur oddeutu 3.06 o erw ac mae ganddo’r potensial o fynediad uniongyrchol o Faes Awyr Mona sydd gerllaw. Mae gan y plot ffryntiad sylweddol gyda lôn y stad.
Gwasanaethau
Cafwyd ar ddeall bod yr eiddo yn cael ei wasanaethu gan brif gyflenwadau trydan, dwr a draenio. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynghori y dylai partïon sydd â diddordeb siecio a yw’r darpariaethau sydd ar gael yn addas ar gyfer y defnydd y maent yn bwriadu ei wneud ohonynt.
Defnydd Cynllunio
Mae cyfle i wneud defnydd o blot datblygu ym Mharc Diwydiannol Mona, sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd perthnasol. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y stad yn ei chyfanrwydd dan Ddosbarthiadau Defnydd Cynllunio B1, B2 a B8. Cynghorir partïon sydd â diddordeb i siecio a chadarnhau’r defnydd y maent yn bwriadu ei wneud o’r eiddo gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Telerau
Mae’r eiddo ar gael i’w werthu, yn amodol ar gyflwyno cais llwyddiannus i Uned Datblygu Economaidd y Cyngor; bydd hynny’n cynnwys darparu tystlythyrau, gwiriadau ariannol a chyflwyno cynllun busnes.
Archwilio
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 ac 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk
Deddf Camgynrychioli
Mae Cyngor Sir Ynys Môn, drostynt eu hunain ac ar ran gwerthwyr a phrydleswyr yr eiddo hwn, y maent yn asiantiaid iddynt, yn rhoi rhybudd; (1) Cynhyrchir y manylion hyn gyda phob ewyllys da ac fe’u bwriedir fel arweiniad cyffredinol yn unig ac nid ydynt yn ffurfio rhan o gontract. (2) Nid oes gan unrhyw berson a gyflogir gan yr asiantiaid unrhyw awdurdod i wneud nac i roi unrhyw ddisgrifiad neu warant o gwbl mewn perthynas â’r eiddo hwn, na’r offer, na’r gwasanaethau na’r cyfarpar trydanol. (3) Ac eithrio lle dywedir yn wahanol nid yw’r prisiau na’r rhenti a ddyfynnwyd yn cynnwys TAW. Yn amodol ar Gontract.


Listing History

Added on Rightmove:
22 October 2016

Nearest stations

  • Bodorgan (3.8 mi)
  • Ty Croes (4.7 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

  • Bodorgan (3.8 mi)
  • Ty Croes (4.7 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference LUC1001020. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.