Land for sale

Ysgol Llaingoch, Holyhead

£500,000

Property Description

Full description

Tenure: Freehold

Features
? Former school building
? Site extending to 2.31 acres (0.93 hectares)
? Within Holyhead town’s development boundary
? Considered as being suitable for redevelopment subject to statutory consents
? Accessible from both South Stack Road and Waen Fawr Estate

Description
An opportunity to acquire a former primary school site which extends to approximately 2.31 acres (0.93 hectares). Located within the development boundary of Holyhead the site may be considered suitable for redevelopment subject to statutory consents. Situated in the quieter area of Llaingoch, the site is close to the new Cybi primary school and is within a mile of the A55 expressway, Holyhead Train Station and the town centre.
Directions
From Junction 1 A55: at the roundabout, take the 2nd exit for the Town Centre and proceed for 500m. Turn left up to Market Street and proceed for a further 400m. Turn left onto South Stack Road (before Holyhead High School) and proceed for 750m. The property is on the right.
Tenure
Freehold with vacant possession. Buyers are however advised to make their own enquiries prior to purchase.
Services
It is understood that the property is connected to mains water, gas, drainage and electricity. Prospective purchasers are however advised to make their own enquiries prior to purchase.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or 752245 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by 3rd November 2017.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
? Hen adeilad ysgol
? Safle yn ymestyn i 2.31 erw (0.93 hectar)
? O fewn ffin ddatblygu tref Caergybi
? Gallai fod yn addas i’w ddatblygu yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol
? Cyraeddadwy o Ffordd Ynys Lawd yn ogystal â stad Waen Fawr

Disgrifiad Cyfle i brynu hen safle ysgol gynradd sy'n ymestyn i tua 2.31 erw (0.93 hectar). Mae'r safle o fewn ffin ddatblygu Caergybi felly gellir ei ystyried yn addas ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol ar sicrhau caniatâdau statudol. Wedi'i leoli yn yr ardal dawelach o Llaingoch, mae'r safle’n agos at yr ysgol gynradd newydd (Ysgol Cybi), o fewn milltir i ffordd gyflym yr A55, Gorsaf Drên Caergybi a chanol y dref. Cyfarwyddiadau O Gyffordd 1 yr A55: cymerwch yr 2ail allanfa oddi ar y gylchfan am Ganol y Dref a pharhewch am 500m. Trowch i'r chwith i fyny Stryd y Farchnad ac ewch ymlaen am 400m pellach. Trowch i'r chwith am Ffordd Ynys Lawd (cyn Ysgol Uwchradd Caergybi) ac ewch ymlaen am 750m. Mae’r eiddo ar y dde.
Daliadaeth Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Awgrymir i brynwyr arfaethedig wneud eu ymholiadau eu hunain cyn prynu.
Gwasanaethau Rydym ar ddeall bod yr eiddo wedi’i gysylltu i gyflenwadau dwr pibell, nwy a thrydan gyda draenio preifat. Awgrymir i brynwyr arfaethedig wneud eu ymholiadau eu hunain cyn prynu.
Gweld yr Eiddo Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir cael ei trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn 03 Tachwedd 2017
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
Listing History

Added on Rightmove:
04 August 2017

Nearest stations

  • Holyhead (0.8 mi)
  • Valley (4.1 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

  • Holyhead (0.8 mi)
  • Valley (4.1 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Lucas Estate Agents, Menai Bridge

22 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE

01248 548013 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference LUC1001138. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Lucas Estate Agents, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* Average speeds are based on the download speeds of at least 50% of customers at peak time (8pm to 10pm) from packages available on comparethemarket.com. Speed can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. You can check the estimated speed to your property prior to purchasing. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. Providers may increase charges. You should have the right to exit your contract without penalty if this happens. The information is provided and maintained by Decision Technologies Limited.

Map data OpenStreetMap contributors.