Get brand editions for Dafydd Hardy, Bangor

This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

Property for sale

High Street, Bangor, North Wales

Sold by Us £165,000

Property Description

Key features

  • Substantial Grade II Listed Chapel
  • Excellent Condition & Land To Side
  • Scope For Development & Investment
  • Vestry & Meeting House
  • Congregational Hallo & Gallery Seating
  • Capel Rhestredig Gradd II Sylweddol
  • Cyflwr Ardderchog A Tir Iír Ochr
  • Potensial I Ddatblygu & Buddsoddi
  • Festri & Ystafell Gyfarfod
  • Neuadd Gynulleidfaol & Seddi Oriel

Full description

Tenure: Freehold

 

Esiampl wych o Gapel Rhestredig Gradd II Sioraidd yn nghanol dref Fangor. Mae'r Capel Annibynol yn enghraifft berffaith o grefftwaith ardderchog y cyfnod gyda'i oriel bren gaboledig, wedi ei gefnogi gyda pileri urddasol, meinciau crwm a nenfwd gromennog drawiadol uwchben seddi'r côr. Mae gwaith plastr coeth ac addurniadau y nenfwd mewn cyflwr ardderchog ac mae'r ffenestri bwaog syml yn taflu golau i fewn i'r adeilad. Wedi ei adeiladu yn y 1900 cynnar mae'r Capel sylweddol yma yn cynnig potensial amrywiol yn amodol ar ganiatad ac amodau chynllunio. Gyda system wres nwy canolog, mae'r eiddo yn cynnwys, yn gryno, Cyntedd Fynedfa Drawiadol, Capel a Neuadd Gynulleidfaol, Festri Gefn a Ystafell Astudio Ychwanegol, Cegin a Thoiled, Grisiau yn arwain i fyny i'r Oriel Uchaf gyda Seddi Cor uwch.

Capel Rhestredig Gradd II sydd yn disgyn o fewn Dosbarth Ddefnydd D1 sydd yn caniatau amrywiaeth o ddefnydd; gan gynnwys lleoedd addoli; meithrinfeydd; canolfannau iechyd; ystafelloedd ymgynghori; canolfannau addysgol dibreswyl a orielau.
Mae'r eiddo yn gorwedd o fewn Ganol y Dref ble fyddai amrywiaeth o ddefnyddiau eraill yn dderbyniol yn amodol ar ganiatad cynllunio newid defnydd, yn cynnwys defnydd manwerthu; salon harddwch a thrin gwallt; bar/bwyty; ty tafarn; clwb nos; asiantaethau gosod tai a sefydliadau ariannol.
Mae trafodaethau anffurfiol gyda'r awdurdod gynllunio leol yn nodi, er fod yr adeilad yn rhestredig, y gall peth gwaith newid (yn amodol i'r caniatad cynllunio arferol) fod yn dderbyniol I ddod ar eiddo yn ol i ddefnydd.

A fine example of a traditional Grade II Listed Welsh Chapel in the heart of the city of Bangor. This Congregational Chapel illustrates the fine craftsmanship prevalent of the day with its polished wood gallery supported by elegant pillars, curved benches and pews and striking, painted domed ceiling above the choir stalls. The ceiling covings and decoration are all in excellent repair and the simple arched windows throw light into the space. Built in the early 1900s this substantial Chapel offers diverse development potential subject to necessary planning consents. Heated by gas Central Heating, the property briefly comprises, Impressive Hallway Entrance, Chapel and Congregational Area, Rear Vestry Area and Additional Study Room, Kitchen and Wc. Stairs lead to the Upper Gallery with higher Choir Stall.

Grade II Listed chapel falling within Use Class D1 which allows a range of uses including; places of worship; crèche or children's nursery; health clinics; consulting rooms; non-residential education centres; gallery.
The site lies within the City Centre where a range of other uses would be acceptable subject to the necessary change of use planning consents, including retail use; hair & beauty salon; bar/restaurant; public house; nightclub; and lettings agencies or financial institutions.
Informal discussion with the Local Planning Authority indicate that, although the building is listed, some alteration to the building (subject to the necessary consents) could be acceptable to allow the building to be brought back into use. 

LLEOLIAD/LOCATION The property is situated in a prime position in the University City of Bangor on the main High Street. Close to the University buildings and all amenities and within easy reach of the main railway station nearby as well as all bus routes and public pay and display car parks. The Chapel is well placed being within easy reach of the railway station, general hospital and a diverse range of businesses, and the thriving city of Bangor, which lies just off the A55 expressway, offers a good selection of well known High Street and out of town retail outlets plus many local shops, businesses, cafes, restaurants and public houses. It also offers a golf course , bowling green, swimming pool, fitness facilities, sea front and pier.

Mae'r eiddo wedi ei leoli mewn safle wych yn Ninas Prifysgol Bangor ar y Stryd Fawr. Yn agos i adeiladau'r Brifysgol a'r holl amwynderau ac o fewn pellter byr o'r orsaf reilffordd, yr ysbyty, ystod amrywiol o fusnesau a dinas ffyniannus Bangor, sy'n gorwedd ychydig oddi ar wibffordd yr A55, yn cynnig dewis dda o fanwerthwyr adnabyddus stryd fawr a pharciau adwerthu tu allan i'r dref yn ogystal a siopau lleol, busnesau, caffis, tai bwyta a thafarndai. Mae hefyd yn cynnig cwrs golff, lawnt fowlio, pwll nofio, cyfleusterau ffitrwydd, glan y môr a phier.  

CYNTEDD FYNEDFA/ENTRANCE HALL  

NEUADD GYNULLEIDFAOL/CONGREGATIONAL HALL 50' 8" x 47' 6" (15.46m x 14.48m)  

FESTRI FAWR/LARGE VESTRY 32' 4" x 17' 2" (9.87m x 5.25m)  

FESTRI FECHAN/SMALL VESTRY 13' 0" x 12' 2" (3.98m x 3.73m)  

CEGIN/KITCHEN 17' 1" x 12' 10" (5.22m x 3.93m)  

TOILED/WC  

GALERI UCHAF/UPPER GALLERY 58' 0" x 46' 6" (17.69m x 14.18m)  

TU ALLAN/OUTSIDE I'r tu allan mae lawnt i'r ochr a adeilad allanol/toiled i'r cefn

To the outside there is a lawned area to the side and outbuilding/Wc to the rear.  


More information from this agent

Listing History

Added on Rightmove:
29 June 2016

Floorplans

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 100278015695. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy, Bangor. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* The speed displayed is the maximum broadband speed package available on comparethemarket.com. These may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by Decision Technologies Limited.

Map data ©OpenStreetMap contributors.