Skip to content

Blaenplwyf, Aberystwyth

PROPERTY TYPE

Detached

BEDROOMS

5

BATHROOMS

2

SIZE

Ask agent

TENURE
Describes how you own a property. There are different types of tenure - freehold, leasehold, and commonhold.Read more about tenure in our glossary page.

Freehold

Description

A traditional yet modern 5 bedroom detached house enjoying an enviable coastal location 5 miles south of Aberystwyth with an option to buy a couple of acres of land additionally.

Ty traddodiadol 5 ystafell wely gydag elfennau modern, yn sefyll ar ei ben ei hun efo opsiwn i brynu tair erw o dir ar safle godidog ar yr arfordir, 5 milltir i’r de o Aberystwyth.

Tystysgrif Perfformiad Ynni / Energy Efficiency Rating : 71 (C)
Daliadaeth / Tenure : Freehold
Treth Cyngor / Council Tax Band : E

A traditional yet modern 5 bedroom detached house enjoying an enviable coastal location 5 miles south of Aberystwyth with an option to purchase a couple of acres of land additionally.
Ty traddodiadol 5 ystafell wely gydag elfennau modern, yn sefyll ar ei ben ei hun efo opsiwn i brynu tair erw o dir ar safle godidog ar yr arfordir, 5 milltir i’r de o Aberystwyth.

An early inspection is necessary to appreciate the stunning location which is situated a short distance from the ever popular Coastal Path Wales. The views from Llain Wen are mainly to the south towards New Quay and beyond. From the top of the field there are views over the whole of Cardigan Bay. / Argymhellir ymweliad buan er mwyn gwerthfawrogi lleoliad arbennig yr eiddo sydd ond ychydig bellter oddi wrth Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r golygfeydd o Lain Wen yn wynebu’r de i gyfeiriad Ceinewydd a thu hwnt yn bennaf. O ben y cae ceir golygfa helaeth o Fae Ceredigion yn ei grynswth.

Llain Wen was historically a small cottage which has been extended (whilst retaining its original character) to provide family accommodation in 4/5 bedrooms, as highlighted on the floor plan. / Bwthyn bychan oedd Llain Wen yn wreiddiol ond y mae wedi’i ehangu (gan gadw ei gymeriad gwreiddiol) i ddarparu cartref modern ar gyfer teulu, gyda 4/5 ystafell wely, fel y gwelir yn y cynllun ystafelloedd.

Tenure / Daliadaeth - Freehold. / Rhydd-ddaliad

Services / Gwasanaethau - All services are connected except for drainage which is private. The house is served by BT Fibre to the Premises providing exceptional broadband speed. Oil central heating. / Mae’r holl wasanaethau wedi’u cysylltu ac eithrio carthffosiaeth breifat. Darperir gwasanaeth ffeibr band llydan ardderchog i’r adeilad. Gwres canolog olew.

Council Tax / Treth Cyngor - Band E.

Viewing / Ymweld / - Strictly by appointment with the sole selling agent: / Trwy apwyntiad yn unig gyda’r asiant:
Aled Ellis & Co, 16 Ffordd y Môr, Aberystwyth
neu

Llain Wen provides the following accommodation. All room dimensions are approximate. All images have been taken with a wide angle lens digital camera.
Mae Llain Wen yn cynnig y ddarpariaeth ganlynol. Mae’r holl fesuriadau yn amcangyfrifon. Tynnwyd yr holl ffotograffau gyda chamera digidol lens ongl lydan. /

Ground Floor / Llawr Gwaelod -

/ Porch With Front Entrance Door To -

Cyntedd Blaen Gyda Drws Ffrynt I’R -

Reception Hallway / Cyntedd Derbyn - With stone flooring, radiator, internal access to garage and doors leading to main lounge and / Gyda llawr carreg, gwresogydd, mynediad mewnol i’r garej a drysau yn arwain i’r brif lolfa ac i’r

Kitchen And Dining Area / Cegin Ac Ystafell Fwyta -

Kitchen / Cegin - 5.08m x 7.98m (16'8" x 26'2") - Comprising a modern fitted kitchen with a range of base and eye-level units with small island/breakfast bar in the centre. Double enamel sink, fitted electric/microwave oven and appliances. A Rangemaster gas cooker with a unique art splashback. Tiled flooring, radiator and spotlights. / Cegin fodern yn cynnwys ystod o unedau ar y llawr ac uwchben ac ynys/bar brecwast bach yn y canol. Sinc enamel ddwbl, popty trydan/meicro a phopty Rangemaster gyda hob nwy a chefnfwrdd gwydr gyda dyluniad unigryw. Llawr teils, gwresogydd a goleuadau sbot a goleuadau dan yr unedau.

Dining Area / Ardal Fwyta - A spacious dining area with glazed door to side. Window with sea views and bifold doors opening to the rear garden. Underfloor heating in the dining area only. / Ardal fwyta eang gyda drws allanol gwydr ar un ochr, ffenestr ochr gyda golygfa o’r môr a drysau plygu yn eu holau yn agor allan i’r ardd gefn. Gwres dan y llawr i’w gael yn yr ardal fwyta yn unig.

Inner Hallway / Cyntedd Mewnol - With cupboard and doors leading to / Gyda chwpwrdd a drysau’n arwain atYstafell Ymolchi Llawr Gwaelod / -

Ground Floor Bathroom - 3.23 x 2.57 (10'7" x 8'5") - Comprising a w.c., shower cubicle, panelled Jacuzzi bath, wash hand basin with fitted bathroom furniture and vanity unit. Frosted window to rear, tiled flooring and half tiled walls, extractor fan, heated towel rail and spotlights. / Yn cynnwys toiled ac uned cwpwrdd, ciwbicl cawod, bath Jacuzzi, a basn ymolchi wedi ei osod mewn uned gwpwrdd arall. Ffenestr (gwydr barugog), goleuadau sbot, llawr teils, teils hyd hanner y waliau, ffan echdynnu, gwresogydd a rheilen gwresogi tywel.

Sun Lounge / Lolfa Haul - 4.88 x 2.65 (16'0" x 8'8") - With windows to rear and fore providing outstanding sea views overlooking New Quay. Radiator, marble flooring and French doors leading to patio and rear garden. / Gyda ffenestri i’r cefn a’r ochr yn cynnig golygfeydd hynod o’r bae i gyfeiriad Ceinewydd. Gwresogydd, llawr teils marmor a drysau dwbwl yn agor allan i’r patio ac i’r ardd gefn.

Study 1/Bedroom / Stydi 1/Ystafell Wely - 3.06 x 2.71 (10'0" x 8'10") - Window facing front of house, radiator and fitted shelving. / Ffenestr yn wynebu blaen y ty, gwresogydd a silffoedd pren.

Study 2/Bedroom / Stydi 2/Ystafell Wely - 3.48 x 2.69 (11'5" x 8'9") - Window facing the sea with Sanderson louvre sunblind shutters, radiator and fitted shelving. / Ffenestr yn wynebu’r môr gyda chaeadau louvre Sanderson rhag yr haul, gwresogydd a silffoedd pren.Ystafell Wely 1 Llawr Gwaelod -

Ground Floor Bedroom 1 - 3.18 x 3.88 (10'5" x 12'8") - Window facing the sea with Sanderson louvre sunblind shutters, radiator and fitted wardrobes. / Ffenestr yn wynebu’r môr gyda chaeadau louvre Sanderson rhag yr haul, gwresogydd a wardrobau mesuredig.

Main Lounge / Prif Lolfa - 6.07 x 4.65 (19'10" x 15'3") - A traditional living room with original exposed wooden beams, a stone fireplace with multifuel burner, dining area, stone flooring and two windows to fore. / Ystafell fyw gyda nodweddion traddodiadol fel trawstiau nenfwd agored, lle tân cerrig gyda stof goed/glo, ardal fwyta, llawr cerrig a dwy ffenestr yn edrych allan i flaen y ty.

First Floor Accommodation -

Y Llawr Cyntaf -

Landing / Pen Y Grisiau - With radiator, Velux windows, large store cupboard and doors to / Gyda gwresogydd, ffenestri Velux, silffoedd llyfrau, cwpwrdd helaeth a drysau iShower Room / Ystafell Ymolchi - 2.68 x 1.80 (8'9" x 5'10") - Comprising wc, vanity unit and corner shower cubicle with marble effect tiles, Velux window and heated towel rail. / Yn cynnwys toiled, basn mewn uned ddroriau, ciwbicl gawod mewn cornel gyda theils modern, ffenestr Velux a rheilen gwresogi tywel.

Bedroom 2 / Ystafell Wely 2 - 3.59 x 3.44 (11'9" x 11'3") - With Velux window and radiator. / Gyda ffenestr Velux a gwresogydd.

Bedroom 3 / Ystafell Wely 3 - 3.3 x 4.0 (10'9" x 13'1") - With Velux window, sea-facing window and radiator. / Gyda ffenestr Velux, ffenestr yn wynebu’r môr a gwresogydd.

Bedroom 4 / Ystafell 4 - 3.15 x 2.62 (10'4" x 8'7") - With Velux window, sea-facing window and radiator. / Gyda ffenestr Velux, ffenestr yn wynebu’r môr a gwresogydd.

Bedroom 5 / Ystafell 5 - 6.07 x 4.65 (19'10" x 15'3") - With dual aspect Velux windows, built-in wardrobes and shelves, radiator. / Gyda ffenestri Velux yn wynebu dau gyfeiriad, cypyrddau dillad a silffoedd mesuredig, gwresogydd.

Externally / Yn Allanol - The property is approached by a council-maintained road leading to the front of the house where there is a flower garden and vehicular hardstanding and access to the garage. / Mae’r ffordd hyd at flaen yr eiddo yn perthyn i’r Cyngor Sir ac o flaen y ty ceir gardd flodau, lle i barcio car a mynediad i’r garej.

Garage /Garej - With utility area, appliance spaces and sink. / Gydag sinc a lle ar gyfer peiriannau golchi a sychu a rhewgell.

To the rear, the property is surrounded by paths and a patio seating area, a large fruit and vegetable garden, and a spacious lawned area with flowers, shrubs and trees – all with a delightful coastal view!
Yng nghefn yr eiddo ceir llwybrau ac ardal eistedd, gardd lysiau a ffrwythau sylweddol, a lawnt helaeth gyda blodau, llwyni a choed, a golygfa hyfryd o’r arfordir!The Land /Y Tir - OPTION TO PURCHASE - There is access to the land from the rear garden as well as to the fore of the property. The land amounts to approximately 3 acres inclusive of the garden/grounds of Llain Wen. A separate Dwr Cymru meter supplies mains water to the field.
Ceir mynediad i’r cae o’r ardd gefn yn ogystal â thrwy’r gât y tu blaen i’r ty. Mae’r tir yn mesur oddeutu 3 erw. Darperir cyflenwad dwr annibynnol gan fesurydd i’r cae gan Dwr Cymru.

Brochures

Blaenplwyf, AberystwythBrochure

Council TaxA payment made to your local authority in order to pay for local services like schools, libraries, and refuse collection. The amount you pay depends on the value of the property.Read more about council tax in our glossary page.

Band: E

Blaenplwyf, Aberystwyth

NEAREST STATIONS

Distances are straight line measurements from the centre of the postcode
  • Aberystwyth Station4.1 miles
Check how much you can borrow
Get a Mortgage in Principle
You'll have a personalised result in just 20 minutes and you could get viewings faster when you find the home you want, with no impact on your credit score.Powered bynationwide
Recently sold & under offer
See similar nearby properties

About the agent

Aled Ellis & Co Ltd, Aberystwyth

16 Terrace Road, Aberystwyth, SY23 1NP

Aled Ellis & Co Ltd, Aberystwyth

Estate Agents, Valuers & Auctioneers

Aled Ellis and Company was established in Aberystwyth in the mid 90s to provide an independent, local estate agency with extensive experience of the Mid and West Wales property markets.

Aled Ellis himself has more than 18 years of experience in selling houses, farms, smallholdings, commercial property, as well as selling livestock and furniture at public auction.

The other members of the team, Sue, Agnes and Glynis are greatly experienced

More properties from this agent

Industry affiliations

National Association of Estate AgentsOmbudsman for REsale Estate Agents (no OFT logo)Association of Residential Letting Agents

Notes

These notes are private, only you can see them.

Staying secure when looking for property

Ensure you're up to date with our latest advice on how to avoid fraud or scams when looking for property online.

Visit our security centre to find out more

Disclaimer - Property reference 32997637. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Aled Ellis & Co Ltd, Aberystwyth. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

*This is the average speed from the provider with the fastest broadband package available at this postcode. The average speed displayed is based on the download speeds of at least 50% of customers at peak time (8pm to 10pm). Fibre/cable services at the postcode are subject to availability and may differ between properties within a postcode. Speeds can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed at the property may be lower than that listed above. You can check the estimated speed and confirm availability to a property prior to purchasing on the broadband provider's website. Providers may increase charges. The information is provided and maintained by Decision Technologies Limited.
**This is indicative only and based on a 2-person household with multiple devices and simultaneous usage. Broadband performance is affected by multiple factors including number of occupants and devices, simultaneous usage, router range etc. For more information speak to your broadband provider.

Map data ©OpenStreetMap contributors.

Your search history

You have no recent searches.